จดเลิกกิจการ

1.
บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1.1
เลิกโดยผลของกฎหมาย

(1) กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น

(2) ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

(3) ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว

(4) บริษัทล้มละลาย

1.2
โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น(1) ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท
การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท
โดยดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน
4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม

1.3
เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ

(1) ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท
หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท

(2) บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1
ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี

(3) การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน

(4) จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3
คน

คำขอจดทะเบียนเลิกและอำนาจของผู้ชำระบัญชีของบริษัท
จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชำระบัญชี
ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท
หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการ
ทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ชำระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน
ผู้ชำระบัญชีทุกคนต้องกระทำการร่วมกัน
เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีที่บริษัทไม่ได้กำหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ชำระบัญชีไว้
หากบริษัทประสงค์จะตั้งกรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีจะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเมื่อบริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน
บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี
การเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป เช่น
การรวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้
ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท
หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกำไรในระหว่างผู้ถือหุ้น
และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว
การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่บริษัท กรรมการหรือผู้ชำระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น
จะต้องทำการฟ้องภายใน
2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

2.
ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท

3.
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย

4.
ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม 2-4
ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัทข้อมูลที่ต้องใช้

1.      วันที่เลิกบริษัท

2.      ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี

3.      อำนาจผู้ชำระบัญชี

4.      ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

1.      แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

2.      รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)

3.      สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท
(ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)

4.      สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น
โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคน
ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก
หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

5.      แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(ใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

6.      สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

7.      สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน

8.      สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9.      หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

ค่าธรรมเนียม

1.      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 400
บาท

2.      หนังสือรับรอง ฉบับละ 120
บาท

3.      รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50
บาท

ขั้นตอนการชำระบัญชีเมื่อเลิกบริษัทแล้ว

1.      ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1
ครั้ง เป็นอย่างน้อย

2.      ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้
(ถ้ามี) ขั้นตอนตาม
1-2 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14
วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท

3.      จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ( ณ
วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียนรับจด ทะเบียนเลิก)

4.      ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง

5.      ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน
ณ วันเลิก

6.      ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน
ณ วันเลิก

7.      ผู้ชำระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
(ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่าย มีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สิน
และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัท)

8.      เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

9.      ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

10.  ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

11.  ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
14 วัน
นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

1.      แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

2.      รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)

3.      รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)

4.      งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้)

5.      รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)

6.      แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

7.      สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

8.      สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9.      หนังสือมอบอำนาจ
(กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

กรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
3 เดือน นับจากวันเลิก
ก็ให้ผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.
3) ทุก 3
เดือน ถ้าชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วันเริ่มทำการชำระบัญชี
(วันเลิก) และต้องทำรายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง
และแจ้งให้ทราบความเป็นไปของการชำระบัญชีโดยละเอียด
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง
ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน
ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

1.      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400
บาท

2.      หนังสือรับรอง ฉบับละ 120
บาท

3.      รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50
บาท