จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง

ลงโฆษณา/
เชิญประชุม

ค่าธรรมเนียม

1. ชื่อและตราประทับ

/

1,150

2. ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

2.1 จังหวัดเดียวกัน

X

600

2.2 ข้ามจัังหวัด

/

1,120

3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

/

650

4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ

/

1,050
(กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400
บาท)

5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

X

50

6. เพิ่มทุน

/

6,550
(กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1
ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)

7. ลดทุน

 

 

     7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน

 

1,400

     7.2 ลดทุนและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
5 (ทุน)

 

1,950

8. เพิ่มสาขา

X

650

9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ

/

1,450