บริการอีเมล

Mail
Hosting |
 บริการให้เช่าใช้พื้นที่รับฝากอีเมลบริการรับฝาก
Mail Domain หรือให้เช่าใช้ Mail box เป็นอีกทางเลือกซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจด้วยระบบ
Mail Server ขนาดใหญ่ สามารถเพิ่ม ลด หรือแก้ไข Mail
Account และเพื่อความสะดวกในการจัดการ
องค์กรสามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บอีเมลได้เอง ซึ่งต่างจากบริการ
Mail
Hosting ทั่วไป สามารถบริหารจัดการ Mailbox ได้ด้วยตนเอง
พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
24 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการ
Mail box สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไป
องค์กรจะรับ-ส่งอีเมล์ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข
Account และกำหนดพื้นที่จัดเก็บ อีเมล์ขององค์กรได้ด้วยตนเองเอง ซึ่งต่างจากบริการ
Mail Hosting ที่เพิ่มความสะดวกให้กับองค์กร ในการบริหาร
เพิ่ม ลด แก้ไข และกำหนดพื้นที่เก็บอีเมล์ของผู้ใช้ในองค์กรได้เองทั้งหมด
บริการนี้เหมาะสำหรับ องค์กรที่เน้นการสื่อสารผ่านอีเมล์เป็นหลัก ที่ต้องการมี
Mailbox
ไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร องค์กรที่ต้องการบริหาร Mailbox ของธุรกิจเอง และมีบุคลากรในการบริหารระบบไม่มาก องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนด้านระบบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แต่ต้องการระบบเมล์ที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง ประโยชน์ที่ได้รับ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการสร้างระบบเมล์ สามารถบริหาร
Mailbox ได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลระบบ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของระบบเมล์