งานด้านกฎหมาย

§  บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง

§  คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง

§  คดีเช่าซื้อ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับไฟแนนท์ฟ้องร้อง
ในกรณีการเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเช่าทรัพย์

§  คดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่นคดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า
สิทธิการเลี้ยงดู รับรองบุตร การตรวจสอบทรัพย์

§  คดีแพ่งที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องตั๋วเงิน
ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท การเพิกถอนที่ประชุม

§  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับภาษีอากร
คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ

§  คดีอาญาทุกประเภท
รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

§  บริการงานด้านการเขียน และร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ