สมัครขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

1.      ติดป้ายชื่อสถานประกอบการ ณ ที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2.      ตรวจสอบการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการโดยทางอีเมลล์(Email)
ตามที่ระบุไว้ใน ภพ.01 ข้อ 5

3.      เมื่อได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู,ค่าเพิ่มแล้ว
จะมีสิทธิและหน้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการตามข้อ
3จึงจะสามารถใช้ใบกำกับภาษีต่างๆได้

4.      สท.21 จะมีจดหมายแจ้งให้มารับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.
20) ภายใน 1 เดือนและต้องติดใบทะเบียน
(ภพ.
20) ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

5.      เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
มีรายการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.
30)
ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการตามข้อ
3 และภายในวันที่ 15 ของทุกๆเดือน

6.      ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ต
www.rd.go.th

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการแบบและชำระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต

1.      เป็นการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
แทนการกรอกแบบและยื่นฯด้วยกระดาษ พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากร (กรณียื่นแบบฯ ภพ.
30
โดยไม่มีภาษีตามแบบฯหรือขอคืนภาษีไว้ก็ใช้บริการนี้ได้)

2.      เป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ไม่บังคับ
แต่ช่วยใหู้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่การยื่นแบบฯและชำระภาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงมีอยู่ตามปกติ

§ 
ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิขอใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรเปิดให้ิบริการ
เว้นแต่ การยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต
จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว
เท่านั้น

§ 
จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน
โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ
และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเมื่อได้รับหมายเลขผู้ใช้ (
User
ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ
และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้

§ 
จะต้องทำความตกลงกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อชำระภาษีโดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (
E-Payment)

3.      กรมสรรพากรมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครหรือขอใช้บริการในแต่ละครั้ง

4.      ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯและชำระภาษี
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

5.      ได้รับสิทธิพิเศษในการยื่นแบบฯ หลังเวลา 16.30
น. จนถึงเวลา 22.00 น.
ของทุกวันระกว่างช่วงกำหนดเวลาของการยื่นแบบฯตามปกติ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

6.      มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายารที่กรอกไว้ในแบบและหากพบข้อมูลที่ผิดพลาดบางกรณี
ระบบจะส่งรายการเตือนกลับไปในทันที เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องและเพื่อความมั่นใจว่ากรมสรรพากรได้รับแบบฯและชำระภาษีเรียบร้อยแล้วจะมีหลักฐานเพื่อยืนยัน
3 ระดับดังนี้

§ 
ยืนยันตอบรับทันทีเมื่อทำรายการเสร็จแล้ว

§ 
ยืนยันการรับแบบฯ
และรับชำระภาษี (ถ้ามี) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (
Email)
ในวันถัดไป

§ 
ยืนยันการรับแบบฯ
และรับชำระภาษี (ถ้ามี) โดยใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ
โดยใช้หมายเลขและรหัสผ่านที่ท่านใช้ในการยื่นแบบฯ
เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ภายใน
2
วันทำการ ถัดจากวันที่ท่านได้ยื่นแบบฯและชำระภาษีเสร็จสมบูรณ์