การยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทต่าง

1.      กรณีทั่วไป

1.     
แบบคำร้อง
(ตม.
7)

2.     
หนังสือเดินทาง

3.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

§  หน้าที่มีชื่อ – ชื่อสกุล – รูปถ่าย

§  หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ

§  หน้าที่มีตรา VISA และตราประทับขาเข้า

§  บัตร ตม. 6

4.     
รูปถ่าย 4
x 6 ซม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.     
ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ
1,900.- บาท

2.      กรณีมีเหตุจำเป็นในขออยู่ต่อ

ต้องประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผล ในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
14
วัน

1.     
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
เช่นเดียวกับกรณีทั่วไปในข้อ
1.1 – 1.5

2.     
เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบผลความจำเป็นตามแต่กรณี

 3.      กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

1.     
บุคคลต่างด้าว
ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง
205
ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อชำระค่าเปรียบเทียบปรับ
กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต ในอัตราวันละ
500.- บาท

นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับ
พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ
1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ไปยื่นคำร้องที่ช่องรับคำร้อง หมายเลข 5 ( บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน

การยื่นคำร้องขออยู่เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป

1.     
แบบคำขอ ตม.
7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1
รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3.     
หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(แบบ สตม.
1)

4.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5.     
สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น
เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน
6 เดือน

6.     
สำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน
6
เดือน

7.     
สำเนางบดุล
และงบกำไรขาดทุน
2 ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร
หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

8.     
สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ภงด.
50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ
(ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร เท่านั้น)

9.     
แบบนำส่งงบการเงินฯ
(สบช.
3) ปีล่าสุด
(ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น)

10.
สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ
3
เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน (
กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง)

11.
สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

12.
สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม
( สปส.
1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

13.
สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.
30) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

14.
เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่า
ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น
ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น

15.
แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

16.
เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
สตม. กำหนด

17.
รูปถ่านสถานประกอบการ
ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

18.
ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ
5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย

19.
กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย
ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร
หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยาไทย หรือสามีเป็นคนไทย

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7
รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป
ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
หลักฐานประกอบการขออยู่ต่อ

§  กรณีอุปการะภรรยาไทย

1.     
ทะเบียนสมรส

2.     
สูติบัตรบุตร
(ถ้ามี)

3.     
สำเนาทะเบียนบ้าน
(ของภรรยา)

4.     
บัตรประชาชน
หรือบัตรข้าราชการ(ของภรรยา)

5.     
หลักฐานแสดงรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรวมกัน
ไม่น้อยกว่า
400,000.- บาท

§  กรณีทำงาน

1.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)

2.     
หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ
40,000.- บาท
( ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งและเงินเดือน)
สามีหรือภรรยาทำงานมีรายได้รวมกันขั้นต่ำ เดือนละ 40,000.-
บาท

3.     
บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา
เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

4.     
แผนที่บ้าน
รูปถ่ายบ้านพักและครอบครัว

5.     
อื่นๆ เช่น
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

§  กรณีรับอุปการะจากสามีคนไทย

1.     
ทะเบียนสมรส

2.     
สูติบัตรบุตร
(ถ้ามี)

3.     
สำเนาทะเบียนบ้าน
(ของสามี)

4.     
บัตรประชาชน
หรือบัตรข้าราชการ(ของสามี)

5.     
บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา
เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

6.     
แผนที่บ้าน

หลักเกณฑ์ การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) ประเภทบริษัททั่วไป
(แบบย่อ รายละเอียดแบบเต็มดูด้านล่าง)


บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง
และบุตร

7.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.     
หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา
มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง
, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

7.     
บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง
และบุตร

8.     
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.     
บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่เกิน
20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา
โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา
และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

10.
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร
สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ
เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.     
หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น

3.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)

4.     
สัญญาว่าจ้าง

5.     
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( ภ.ง.ด.
91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

ในสถานศึกษาของเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
ในส่วนกลาง 
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 หรือ 
ในส่วนภูมิภาค 
หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น
ๆ ตั้งอยู่โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา ที่สอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.     
หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น

3.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)

4.     
คุณวุฒิการศึกษา

5.     
ใบอนุญาตให้เป็นครู
( สช .
11)

6.     
ใบอนุญาตให้บรรจุครู
( สช .
18 หรือ 19)

7.     
สัญญาว่าจ้าง

8.     
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
( สช .
2)

9.     
ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่
( สช .
8) ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

10.
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( ภ.ง.ด.
91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)

3.     
สัญญาว่าจ้าง

4.     
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( ภ . ง . ด .
91) ในรอบปีที่ผ่านมา

ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)

2.     
หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

3.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( ตท .
2)

4.     
สัญญาว่าจ้าง

5.     
คุณวุฒิการศึกษา

6.     
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี

7.     
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( ภ . ง . ด .
91) ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หรือดูงาน หรือฝึกงาน

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

สถานอุดมศึกษาของรัฐบาล 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา
หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )

สถานอุดมศึกษาของเอกชน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ
( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับการศึกษา
หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )

2.     
หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน
(สกอ.) (
One Stop)

3.     
สำเนาใบลงทะเบียนเรียน
และสำเนาใบเสร็จรับเงิน

4.     
ใบแสดงผลการศึกษา
(
Transcript) ในกรณีปีที่ 2 ขึ้นไป

5.     
ใบอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี

6.     
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

กรณีดูงาน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

กรณีฝึกงาน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุล

2.     
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

สถานศึกษาของรัฐบาล 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา
หลักสูตรหรือทุน

และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.     
หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้น

สถานศึกษาของเอกชน

1.     
ในส่วนกลาง (
กทม .) 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน
และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.     
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.     
ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่
( สช .
8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

4.     
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
( สช .
2)

2.     
ในส่วนภูมิภาค 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น
ๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา
หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.     
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.     
ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่
( สช .
8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

4.     
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
( สช .
2)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากโรงเรียนนานาชาติ

1.     
ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วย
หรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด
เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา

2.     
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
(สช.
2)

3.     
ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
(สช.
8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่ออยู่ติดตาม
หรือเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษา
 
หลักฐานเอกสารประกอบ
กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมานานแล้วด้วยเหตุผลดูแลบุตรมาตลอด ( ก่อน 17 ม.ค. 2543)
อนุญาตเฉพาะมารดา 
ต้องมี

§  หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 250,000
บาท ในวันยื่นคำร้อง

§  สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 250,000
บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

กรณีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก
และขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบุตร
 ( หลัง 17 ม.ค. 2543) 
อนุญาตเฉพาะ บิดา หรือมารดา ต้องมี

§  หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000
บาท ในวันยื่นคำร้อง

§  สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 800,000
บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

§  หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ

4. หลักฐานการเป็นครอบครัว 
( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต
หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือโดยกระทรวงการต่างประเทศ )

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม
หรือเทียบเท่า

4.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท.
2)

กรณีมีการว่าจ้าง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
สัญญาว่าจ้าง

2.     
กรณีมีรายได้
ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

ปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม
หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องระบุว่า

§  คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการใด

§  เป็นระยะเวลาเท่าใด และ

§  บริษัทเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับเหมาตามสัญญาใด

2.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท .
2 )

3.     
หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งคนต่างด้าวปฏิบัติงาน

4.     
สัญญาจ้างระหว่างส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา

5.     
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

6.     
กรณีมีรายได้
ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

กรณีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ต้องมี

1.     
ใบทะเบียนการค้า
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/
หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์

กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี

2.     
ทะเบียนสมรส/
สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ)
และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิ
และองค์การกุศลสาธารณะ

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่

องค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

2.     
หนังสือรับรองจากองค์การกุศลสาธารณะ
หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ

3.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท .
2)

4.     
ใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ
( ซึ่งยื่นต่อหน่วยงานของ

รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า)

5.     
หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ
หรือองค์การ

เอกชนต่างประเทศตามรูปแบบที่ สตม . กำหนด

6.     
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7.     
กรณีมีรายได้
ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

สมาคมหรือมูลนิธิ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม
หรือเทียบเท่า (กรณี
ONE STOP )

2.     
หนังสือรับรองจากสมาคม
หรือมูลนิธิ

3.     
สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
หรือมูลนิธิ

4.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท .
2)

5.     
หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะตามรูปแบบที่
สตม . กำหนด

6.     
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7.     
กรณีมีรายได้
ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง.ด. 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

เข้ามาเผยแพร่ศาสนา 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากรมการศาสนา
หรือกระทรวงวัฒนธรรม

2.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท .
2)

3.     
หนังสือรับรองจากคณะ
หรือสำนักที่คนต่างด้าวเข้ามาประจำ

4.     
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาประจำคณะ
หรือสำนัก แยกประเภทคนมีถิ่นที่อยู่และคนอยู่ชั่วคราว

5.     
กรณีมีรายได้
ต้องแสดง

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง. ด. 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

เพื่อศึกษาพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

2.     
หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสที่คนต่างด้าวเข้ามาศึกษา

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอน
ในสถาบันค้นคว้าหรือสถานบันการศึกษาในราชอาณาจักร

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

ค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร
 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.     
หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า ( กรณีทำการวิจัย
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐ ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต สถานกงสุล (
กรณีระยะสั้นไม่เกิน
90 วัน)

2.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)
จากกรมการจัดหางาน

3.     
กรณีมีรายได้
ต้องแสดง

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
ใบอนุญาตทำงาน
หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท.
2)

4.     
หนังสือรับรองจากกรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

5.     
บัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว

6.     
หนังสือรับรองการมีรายได้
หรือสัญญาว่าจ้าง

7.     
กรณีมีรายได้
ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1)
เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ
สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และ สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม.
จำนวน
1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
หนังสือรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4.     
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.
2)
จากกรมการจัดหางาน

5.     
แบบหนังสือรับรองการจ้างงาน

6.     
หนังสือชี้แจงขออนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรพร้อมรับรองเงินเดือน

7.     
หลักฐานการชำระภาษีของคนต่างด้าวและพนักงานคนไทยเดือนล่าสุด
(ภ.ง.ด.
1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

8.     
รายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร

9.     
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้รับการรับรองจาก
NOTARY PUBLIC

10.
ใบจดทะเบียนพาณิชย์

11.
ใบรับรองอนุญาตจัดตั้งสาขาธนาคารต่างประเทศ/
สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ/ สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

12.
ใบอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์

13.
ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ภ.ธ.
20)

14.
แบบแสดงรายงานเสียภาษีเงินได้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.
50 ปีล่าสุด)

15.
งบและบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด

16.
แผนภูมิ

17.
แผนที่ตั้งธนาคาร

18.
กรณีขออยู่ต่อปีต่อไป

§  ต้องแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91)
พร้อมใบเสร็จรับเงิน

19.
กรณีอยู่ติดตาม
ต้องมี

§  ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว (
หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ
หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ


เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า

6.     
หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ
การผ่านงาน

7.     
ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

8.     
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
(ภ.ง.ด.
1) การยื่นคำร้องในปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด.
91) ในรอบปีผ่านมาแสดง

9.     
กรณีมีผู้ติดตาม
(สามี/ภรรยา
, บุตร)
ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย
โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว

10.
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น


เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนเอกชน

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หนังสือชี้แจงรายละเอียดจากบริษัท
ห้าง ร้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

6.     
ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7.     
หลักฐานการนำเข้าเครื่องจักร

8.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานนิติบุคคลต่างประเทศ(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
หรือ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ)

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆที่ปฏิบัติงานว่า
มีหน้าที่อะไรบ้าง มีเหตุผลใดต้องใช้คนต่างด้าวทำหน้าที่ นั้นๆ

6.     
ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7.     
หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์

8.     
ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

9.     
หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่

10.
หลักฐานการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไข
(ธ.ต.
03 หรือ ธ.ต. 04)

11.
เอกสารสัญญาประกอบธุรกิจ
(ถ้ามี)

12.
หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว(ภ.ง.ด.
1) เดือนล่าสุด กรณียื่นคำร้องขอยู่ต่อปีต่อไป
ให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.
91) ของคนต่างด้าวใน รอบปีที่ผ่านมา

13.
กรณีมีผู้ติดตาม
(สามี/ภรรยา
, บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง
ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต
หรือกงสุลของคนต่างด้าว

14.
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

* ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน)
หมายถึง ธุรกิจที่บริการ

เกี่ยวกับการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย
การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนหรือผู้ใช้สินค้า
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ

** สำนักงานภูมิภาค หมายถึง
สำนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศอื่น
นอกจากประทศที่จดทะเบียนเป็นสำนักงานใหญ่
โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปจัดตั้งเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ
ได้แก่ การติดต่อประสานงานและการกำกับการดำเนินงานของสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนสำนักงานใหญ่
การให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา
โดยมีรายได้จากการบริการนั้นและไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อหรือเสนอขายหรือเจรจาทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศ

ที่เข้าไปตั้ง ทั้งนี้
โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น

*** บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) หมายถึง
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ
รวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนั้น
ว่ามีหน้าที่อะไรและมีเหตุผลใดที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำหน้าที่นั้นๆ

5.     
ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

6.     
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
จำกัด
, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 20) บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

7.     
หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว
(ภ.ง.ด.
1) เดือนล่าสุด
ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขออยู่ต่อปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( ภ.ง.ด.
91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

8.     
กรณีมีผู้ติดตาม
(สามี/ภรรยา
, บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง
ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต
หรือกงสุลของคนต่างด้าว

9.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

** หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และประชาชน และมีการลงทุนสูง **

การยื่นคำร้องขออยู่กรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

1.     
หลักฐานรับรองการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
3 ล้านบาท
โดยคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้สั่งโอนเงินจากต้นทางในต่างประเทศหรือเป็นผู้รับเงินปลายทางในประเทศ

2.     
หลักฐานการนำเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
3 ล้านบาทไปลงทุน หลังจากวันที่โอนเงินเข้ามาแล้ว
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือในหลายกรณีรวมกันดังต่อไปนี้

§  ฝากเงินประเภทฝากประจำกับธนาคารของรัฐ( ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ )

§  ซื้อพันธบัตร ซึ่งออกโดยส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ต้องซื้อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือซื้อจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจนั้น

§  ซื้อห้องชุดในอาคารชุด
จากเจ้าของโครงการตามราคาที่ได้จดทะเบียนกับส่วนราชการกรมที่ดิน

§  การลงทุนซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

เงื่อนไขการอนุญาต

คนต่างด้าวต้องถือครองการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
หากประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการลงทุนต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตก่อน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงเปลี่ยนช่องทางการลงทุนได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนช่องทางการลงทุนตามที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

1.     
แบบฟอร์ม
ตม.
7
รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.     
หลักเกณฑ์การประกอบการขออยู่ต่อ
กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

เป็นคนต่างด้าวสูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ
มีหลักฐานการเงินแสดงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

§  กรณีมีเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
หลักฐานบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000
บาท ( แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน )

§  กรณีมีรายได้จากเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000
บาท
หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง
แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่าเดือนละ
65,000
บาท

§  กรณีมีเงินฝาก และเงินรายได้จากบำนาญต่อเดือนคูณ 12
เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
สำเนาบัญชีธนาคาร และหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง
แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญ

 

การยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯเพื่อรับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ
(ภรรยาคนต่างด้าว)


สามีคนสัญชาติไทย

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
ใบสำคัญการสมรส

6.     
สำเนาทะเบียนบ้าน
, บัตรประชาชนสามี

7.     
สูติบัตรบุตร
(ถ้ามี)

8.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

สามีเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
ใบสำคัญการสมรส

6.     
สำเนาหนังสือเดินทางสามี
, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของสามี , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของสามี

7.     
สูติบัตรบุตร
(ถ้ามี)

8.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9.     
หลักฐานการมีเงินได้ของสามีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เช่น

สมุดบัญชีเงินฝาก
หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
หลักฐานการทำงาน , รายได้ ฯลฯ

10.
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
(ถ้ามี)

11.
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อให้อุปการะแก่บุตรคนสัญชาติไทย
(บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร สูติบัตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองดูแลบุตร

6.     
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย , หนังสือรับรองจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี
รับรองการโอนเงินมาจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า
400,000 บาทหรือ
หนังสือรับรองการทำงาน
ใบอนุญาตทำงานและหลักฐานการรชำระภาษีเงินได้(ภ.ง.ด.
1 เดือนล่าสุด
และ ภ.ง.ด.
91 ในรอบปีที่ผ่านมา)ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทหรือหากมีรายได้อื่นๆ เช่นเงินบำนาญ หรือเงินประกันสังคม
ให้นำหนังสือรับรองการมีบำนาญจากสถานฑูต
และหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาผ่านธนาคารโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากในประมาณอันสมควรและสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า
40,000 บาท

7.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง

8.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น*
บิดามารดาคนต่างด้าวให้ความอุปการะบุตรบุญธรรมคนสัญชาติไทย ให้พิจารณาไม่อนุญาต

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อรับอุปการะจากบุตร
(บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

บุตรเป็นคนสัญชาติไทย

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร

7.     
หลักฐานฐานะทางการเงิน
อาชีพ รายได้ของบุตร หรือ ของผู้รับอุปการะ

8.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อขอรับการอุปการะจากบิดา มารดา
(บุตรคนต่างด้าว)


บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.     
บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง
และบุตร

7.     
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา
มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท

5.     
หลักฐานแสดงการเป็น
บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.     
หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา
มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง
, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

7.     
บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง
และบุตร

8.     
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.     
บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่เกิน
20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา
โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา
หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

10.
เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร
สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ
เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

การยื่นคำร้องขออยู่ประเภทนักท่องเที่ยว

1.     
เอกสารทั่วไป…
ตม.
7( คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)

§  สำเนาหนังสือเดินทาง

§  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

§  ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.     
เอกสารเฉพาะกรณี
กรณีเจ็บป่วย

§  หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้

§  เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร

§  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร

§  ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด
เป็นต้นไป

3.     
การประทับตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

§  กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ต่อ
30 วัน นับแต่วันที่การได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง
ยกเว้นบุคคลสัญชาติ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน บังคัลาเทศ เนปาล
ไนจีเรีย โตโก และอูกานดา
เมื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกให้ประทับตราแจ้งให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายใน
7 วัน และพิจารณาเสนอในทางไม่อนุญาต

§  กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อไปอีกในครั้งที่สอง
เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมาครบ
90
วันแล้ว

§  กรณีมีเหตุจำเป็นและหลักฐานแสดง
พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดให้คนต่างด้าว
มารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา
15 – 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาต)
ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

§  กรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ประทับตรานัดคนต่างด้าว มารายงานตัว
เพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา
15 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง
ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเนื่องจากเหตุจำเป็นอื่นๆ
(ไม่จำกัดประเภทตรวจลงตรา)


กรณีทั่วไป

1.     
ตม. 7

2.     
สำเนาหนังสือเดินทาง

3.     
รูปถ่าย
ขนาด
4 x 6 ซม

4.     
ค่าธรรมเนียม
1,900.- บาท
กรณีเจ็บป่วย

§  หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้ *

§  เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร

§  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร

§  ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด
เป็นต้นไป

กรณีหนังสือเดินทาง หรือทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางสูญหาย

§  สำเนาประจำวันรับแจ้งเหตุ

§  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หรือหนังสือรับรองจากสถานทูตที่มีสำเนาหลักฐานการเดินทางเข้ามาและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(กรณี
หนังสือเดินทางสูญหาย)

กรณีเป็นผู้กล่าวหา หรือผู้เสียหาย ผุ้ต้องหา จำเลย หรือพยาน

§  หนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการตำรวจที่มีอำนาจในการสอบสวน

กรณีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคนสัญชาติไทย

§  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรคนสัญชาติไทย หรือความเคยเป็นคนสัญชาติไทย

§  เป็นการยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯ เพื่อ

§  อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา หรือญาติคนสัญชาติไทย

§  เยื่ยมญาติ

§  กลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

ตารางเงินได้ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 606/2549
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 7.1 (2)

สัญชาติ

รายได้ขั้นต่ำ

1. ประเทศในทวีปยุโรป
และทวีปออสเตรเลีย
, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น,
และประเทศสหรัฐอเมริกา

50,000 บาท/เดือน

2. ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ใต้หวัน, และฮ่องกง

45,000 บาท/เดือน

3. ประเทศในทวีปเอเชีย
และทวีปอเมริกาใต้
, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก, ประเทศตุรกี,
ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต้

35,000 บาท/เดือน

4. ประเทศในทวีปแอฟริกา,
ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม

25,000 บาท/เดือน

Download เอกสารที่จำเป็น : คำขออยู่ต่อ
(ตม.
7)
 | คำขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
ตม.
8
(Re-Entry)
 |แจ้งอยู่เกิน
90 วัน
 | หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน | รับทราบเงื่อนไข | ชี้แจงความจำเป็น | บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว | ตาราง 90 วัน |