หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

1.
คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่
13 /2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดังนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(2) เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(3) ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง
และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด

(4) ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง
หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ

(5) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด

2.
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ
จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ
 * ต่อกรมศุลกากร
พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล
จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด
ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน
1 เดือน
(2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(4) เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่
13/2549 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด
(5) สำเนาเอกสารตามข้อ 1(1) (2) และ (3)
อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

3. สถานที่ยื่นคำขอขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

4.
อายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและมีอายุ
3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

5.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน
ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ
เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนด

โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

6.
การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่
13/2549 และจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2

7.
การขอยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

เอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด
ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน
1 เดือน
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

3. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
4. เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
6. สำเนาเอกสารตามข้อ 1 – 5 อย่างละหนึ่งชุด
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

7. กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย