ขออนุญาติกิจการโรงงาน

การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

โรงงาน หมายความว่า ` อาคาร สถานที่
หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่
5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่
5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
´

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R1.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R2.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R3.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R4.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R5.jpg

ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่ง ได้ดังนี้

1. พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
2. พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
3. พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม
4. พื้นที่เอกเทศ

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคําขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618
ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0-2253-0561 โทรสาร : 0-2253-4086 http://www.ieat.go.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R6.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R7.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R8.jpg

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นคําขอใดๆ
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.
2535 ดังแสดงในตารางหน้า 19-20

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการ ในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรม หรือ
พื้นที่เอกเทศมีขั้นตอนในการขออนุญาตฯ ดังแสดงในหน้าถัดไป
(ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรมจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องทําเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน)

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R9.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R10.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R11.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R12.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R13.jpg

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R14.jpg
Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/R15.jpg

Link ที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์สกุล pdf)
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535