บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
ไพ่

ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาต

§  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ในปีปัจจุบัน
และไม่โดนเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี

§  สามารถขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ)
ได้เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนและประเภทใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตในปีปัจจุบัน

ขั้นตอนการขอรับบริการ

§  ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป
(ต่ออายุ) ได้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคม กรณีรายใหม่ โปรดติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา ที่ร้านค้าตั้งอยู่

§  ใช้ Username และ Password
เพื่อเข้ารับบริการขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเตอร์เน็ต

การให้บริการ

§  ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต
โดยใช้เลขที่ประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) และเลขที่นิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล)
เพื่อรับ
Username และ Password

§  โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ

§  สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet
Banking ของธนาคารกรุงไทยหรือชำระที่เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

§  กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
ให้ทางไปรษณีย์ภายใน
7 วันทำการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตชำระเงิน

คำเตือน

§  การยื่นรายการขอใบอนุญาตอันเป็นเท็จ
ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา