ทำงานต่างด้าว


การยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ

1. กรณีทั่วไป

 • 1. แบบคำร้อง (ตม. 7)
 • 2. หนังสือเดินทาง
 • 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
  - หน้าที่มีชื่อ – ชื่อสกุล – รูปถ่าย
  - หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ
  - หน้าที่มีตรา VISA และตราประทับขาเข้า
  - บัตร ตม. 6
 • 4. รูปถ่าย 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5. ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ 1,900 บาท

2. กรณีมีเหตุจำเป็นในขออยู่ต่อ

ต้องประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผล ในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 14 วัน

 • 1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องเช่นเดียวกับกรณีทั่วไปในข้อ 1.1 – 1.5
 • 2. เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบผลความจำเป็นตามแต่กรณีฃ

3. กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

 • 1. บุคคลต่างด้าวต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อชำระค่าเปรียบเทียบปรับ กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต ในอัตราวันละ 500.- บาท

นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ไปยื่นคำร้องที่ช่องรับคำร้อง หมายเลข 5 (บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน

1. แบบคำขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม. 1)
4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
7. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากรหรือกระทรวงพาณิชย์หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชีหรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
8. สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากรเท่านั้น)
9. แบบนำส่งงบการเงินฯ (สบช.3) ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น)
10. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง)
11. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
12. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
13. สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
14. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น
15. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
16. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสตม. กำหนด
17. รูปถ่ายสถานประกอบการ

 • ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
 • ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

18. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย

19. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7

 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป
 • ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หลักฐานประกอบการขออยู่ต่อ

กรณีอุปการะภรรยาไทย

1. ทะเบียนสมรส

2. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของภรรยา)

4. บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ของภรรยา)

5. หลักฐานแสดงรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

กรณีทำงาน

1. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

2. หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาท (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและเงินเดือน) สามีหรือภรรยาทำงานมีรายได้รวมกันขั้นต่ำ เดือนละ 40,000 บาท

3. บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยาเพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

4. แผนที่บ้านรูปถ่ายบ้านพักและครอบครัว

5. อื่นๆ เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

กรณีรับอุปการะจากสามีคนไทย

1. ทะเบียนสมรส

2. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของสามี)

4. บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ของสามี)

5. บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยาเพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

6. แผนที่บ้าน

หลักเกณฑ์การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) ประเภทบริษัททั่วไป

(แบบย่อ รายละเอียดแบบเต็มดูด้านล่าง)

บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

 • 1. ตม. 7
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม
 • 4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • 6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร
 • 7. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 • 1. ตม. 7
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม
 • 4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • 6. หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดามารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
 • 7. บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้องและบุตร
 • 8. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อาชีพและรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • 9. บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรืออยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษาและยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดาหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • 10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตรสามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ
 • 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้นๆ

3. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

4. สัญญาว่าจ้าง

5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ในส่วนกลาง
หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน หรือ

 • ในส่วนภูมิภาค
  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา ที่สอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้นๆ

3. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

4. คุณวุฒิการศึกษา

5. ใบอนุญาตให้เป็นครู (สช . 11)

6. ใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช . 18 หรือ 19)

7. สัญญาว่าจ้าง

8. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช . 2)

9. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ (สช . 8) ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช . 5)

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
 • 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

3. สัญญาว่าจ้าง

4. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

2. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

3. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท . 2)

4. สัญญาว่าจ้าง

5. คุณวุฒิการศึกษา

6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี

7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือดูงานหรือฝึกงาน
 • 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ (ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุนและผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ (ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับการศึกษาหลักสูตรหรือทุนและผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย)

2. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) (One Stop)

3. สำเนาใบลงทะเบียนเรียนและสำเนาใบเสร็จรับเงิน

4. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีปีที่ 2 ขึ้นไป

5. ใบอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี

6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือหนังสือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุล

2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน

ติดต่อ-สอบถาม
บริการต่างๆ เกี่ยวกับคนต่างด้าว


 • การยื่นคำร้องขออยู่ในราชอาณาจักรกรณีต่างๆ
 • กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด
 • ยื่นคำร้องขออยู่เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษาหลักสูตรหรือทุนและผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้นๆ

ในส่วนกลาง (กทม.)
หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุนและผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)

ในส่วนภูมิภาค
หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุนและผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วยหรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา

2. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)

3. ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. กรณีขออยู่ต่อเพื่ออยู่ติดตามหรือเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษา
หลักฐานเอกสารประกอบ
กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมานานแล้วด้วยเหตุผลดูแลบุตรมาตลอด (ก่อน 17 ม.ค. 2543) อนุญาตเฉพาะมารดา ต้องมี

 • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้องและวันนัดฟังผล
 • กรณีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกและขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบุตร (หลัง 17 ม.ค. 2543)  อนุญาตเฉพาะ บิดาหรือมารดา ต้องมี
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล
 • หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ

4. หลักฐานการเป็นครอบครัว (หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือโดยกระทรวงการต่างประเทศ)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า

4. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. สัญญาว่าจ้าง

2. กรณีมีรายได้ ต้องมี

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องระบุว่า

 • คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการใด
 • เป็นระยะเวลาเท่าใด และ
 • บริษัทเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับเหมาตามสัญญาใด

2. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

3. หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งคนต่างด้าวปฏิบัติงาน

4. สัญญาจ้างระหว่างส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

6. กรณีมีรายได้ ต้องมี

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี

2. ทะเบียนสมรส/สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว (หากมีการแปลจะต้องรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิและองค์การกุศลสาธารณะ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

2. หนังสือรับรองจากองค์การกุศลสาธารณะหรือองค์การเอกชนต่างประเทศ

3. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

4. ใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ (ซึ่งยื่นต่อหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า)

5. หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะหรือองค์การเอกชนต่างประเทศตามรูปแบบที่ สตม. กำหนด

6. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7. กรณีมีรายได้ ต้องมี

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า (กรณี ONE STOP)

2. หนังสือรับรองจากสมาคมหรือมูลนิธิ

3. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ

4. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

5. หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะตามรูปแบบที่ สตม. กำหนด

6. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7. กรณีมีรายได้ ต้องมี

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากรมการศาสนาหรือกระทรวงวัฒนธรรม

2. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

3. หนังสือรับรองจากคณะหรือสำนักที่คนต่างด้าวเข้ามาประจำ

4. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาประจำคณะหรือสำนัก แยกประเภทคนมีถิ่นที่อยู่และคนอยู่ชั่วคราว

5. กรณีมีรายได้ ต้องแสดง

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง. ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

2. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสที่คนต่างด้าวเข้ามาศึกษา

ติดต่อ-สอบถาม
บริการด้านรับทำบัญชี


 • งานวางระบบ
 • งานจัดทำบัญชี
 • งานตรวจสอบ
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันค้นคว้าหรือสถานบันการศึกษาในราชอาณาจักร

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า (กรณีทำการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐ) หรือหนังสือรับรองจากสถานทูต สถานกงสุล (กรณีระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน)

2. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน

3. กรณีมีรายได้ ต้องแสดง

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

4. หนังสือรับรองจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า

5. บัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว

6. หนังสือรับรองการมีรายได้หรือสัญญาว่าจ้าง

7. กรณีมีรายได้ ต้องมี

 • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีแรก) และ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศและสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ

1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หนังสือรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน

5. แบบหนังสือรับรองการจ้างงาน

6. หนังสือชี้แจงขออนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรพร้อมรับรองเงินเดือน

7. หลักฐานการชำระภาษีของคนต่างด้าวและพนักงานคนไทยเดือนล่าสุด (ภ.ง.ด. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

8. รายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร

9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้รับการรับรองจาก NOTARY PUBLIC

10. ใบจดทะเบียนพาณิชย์

11. ใบรับรองอนุญาตจัดตั้งสาขาธนาคารต่างประเทศ/สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ/สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

12. ใบอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์

13. ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20)

14. แบบแสดงรายงานเสียภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด)

15. งบและบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด

16. แผนภูมิ

17. แผนที่ตั้งธนาคาร

18. กรณีขออยู่ต่อปีต่อไป

 • ต้องแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

19. กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี

 • ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว (หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า

6. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถการผ่านงาน

7. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

8. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 1) การยื่นคำร้องในปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ในรอบปีผ่านมาแสดง

9. กรณีมีผู้ติดตาม(สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว

10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หนังสือชี้แจงรายละเอียดจากบริษัท ห้าง ร้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

6. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7. หลักฐานการนำเข้าเครื่องจักร

8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานนิติบุคคลต่างประเทศ(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ)

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆที่ปฏิบัติงานว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง มีเหตุผลใดต้องใช้คนต่างด้าวทำหน้าที่นั้นๆ

6. ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์

8. ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

9. หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่

10.หลักฐานการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไข (ธ.ต. 03 หรือ ธ.ต. 04)

11.เอกสารสัญญาประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

12. หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด กรณียื่นคำร้องขอยู่ต่อปีต่อไป ให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวใน รอบปีที่ผ่านมา

13. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา, บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูตหรือกงสุลของคนต่างด้าว

14. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น


 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน)
หมายถึง ธุรกิจที่บริการเกี่ยวกับการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนหรือผู้ใช้สินค้า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ

สำนักงานภูมิภาค
หมายถึง สำนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศอื่นนอกจากประทศที่จดทะเบียนเป็นสำนักงานใหญ่ โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปจัดตั้งเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงานและการกำกับการดำเนินงานของสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนสำนักงานใหญ่ การให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายได้จากการบริการนั้นและไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อหรือเสนอขายหรือเจรจาทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศ ที่เข้าไปตั้ง ทั้งนี้ โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น

***บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ รวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนั้นว่ามีหน้าที่อะไรและมีเหตุผลใดที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำหน้าที่นั้นๆ

5. ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

7. หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขออยู่ต่อปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

8. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา, บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูตหรือกงสุลของคนต่างด้าว

9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

**หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนและมีการลงทุนสูง**

ติดต่อ-สอบถาม
บริการด้านขอใบอนุญาต


 • ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว, ทำงานต่างด้าว
 • กรมสรรพสามิต, ต่ออายุวีซ่า
 • ออนุญาตกิจการโรงงาน, ขออนุญาตผู้ส่งออก
การยื่นคำร้องขออยู่กรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

1. หลักฐานรับรองการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้สั่งโอนเงินจากต้นทางในต่างประเทศหรือเป็นผู้รับเงินปลายทางในประเทศ

2. หลักฐานการนำเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทไปลงทุน หลังจากวันที่โอนเงินเข้ามาแล้ว กรณีใดกรณีหนึ่งหรือในหลายกรณีรวมกันดังต่อไปนี้

 • ฝากเงินประเภทฝากประจำกับธนาคารของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • ซื้อพันธบัตร ซึ่งออกโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ต้องซื้อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือซื้อจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจนั้น
 • ซื้อห้องชุดในอาคารชุดจากเจ้าของโครงการตามราคาที่ได้จดทะเบียนกับส่วนราชการกรมที่ดิน
 • การลงทุนซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

เงื่อนไขการอนุญาต
คนต่างด้าวต้องถือครองการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการลงทุนต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงเปลี่ยนช่องทางการลงทุนได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนช่องทางการลงทุนตามที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

1. แบบฟอร์ม ตม. 7

 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
 • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หลักเกณฑ์การประกอบการขออยู่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

 • เป็นคนต่างด้าวสูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ
 • มีหลักฐานการเงินแสดงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

กรณีมีเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

 • หลักฐานบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ( แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน )

กรณีมีรายได้จากเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

 • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

กรณีมีเงินฝาก และเงินรายได้จากบำนาญต่อเดือนคูณ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

 • สำเนาบัญชีธนาคาร และหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
 • หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้องแสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญ
การยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯเพื่อรับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ (ภรรยาคนต่างด้าว)

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนสามี

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

หลักฐานเอกสารประกอบ

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. ใบสำคัญการสมรส

6. สำเนาหนังสือเดินทางสามี, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของสามี, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของสามี

7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9. หลักฐานการมีเงินได้ของสามีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
 • หลักฐานการทำงาน, รายได้ ฯลฯ

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

11. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อให้อุปการะแก่บุตรคนสัญชาติไทย (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา บุตร สูติบัตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองดูแลบุตร

6. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้

 • บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย , หนังสือรับรองจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี รับรองการโอนเงินมาจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทหรือ
 • หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานและหลักฐานการรชำระภาษีเงินได้(ภ.ง.ด. 1 เดือนล่าสุดและ ภ.ง.ด. 91 ในรอบปีที่ผ่านมา)ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทหรือหากมีรายได้อื่นๆ เช่นเงินบำนาญ หรือเงินประกันสังคม ให้นำหนังสือรับรองการมีบำนาญจากสถานฑูตและหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาผ่านธนาคารโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากในประมาณอันสมควรและสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท

7.  บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง

8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บิดามารดาคนต่างด้าวให้ความอุปการะบุตรบุญธรรมคนสัญชาติไทย ให้พิจารณาไม่อนุญาต

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อรับอุปการะจากบุตร (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

บุตรเป็นคนสัญชาติไทย

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร

7. หลักฐานฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได้ของบุตร หรือของผู้รับอุปการะ

8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อขอรับการอุปการะจากบิดา มารดา (บุตรคนต่างด้าว)

บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรสของบิดามารดา

6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร

7. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดามารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1. ตม. 7

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม

4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรสของบิดามารดา

6. หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

7. บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้องและบุตร

8. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดาหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตรสามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว


ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 02-914-7962-4
Mobile : 094-491-4333

[email protected]

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จากปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี!!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม


พิเศษ!!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

ฟรี!! เว็บไซต์สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี!! ออกแบบโลโก้บริษัท

ฟรี!! รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ

จดทะเบียนกับเราเพื่อรับโปรโมชั่น


Tel : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]

ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภททั่วไทย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Line : @chonlatee Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]
Tel : 02-914-7962-4  Mobile : 094-491-4333