การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำพวกเดียว คือ
ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน
2 จำพวก ดังนี้
1.
หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่
ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

2.
หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
ได้แก่
หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ
กัน โดยมีผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัด
เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และบริษัทจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องดำเนินการ
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วย การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.
2538

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. มีหุ้นส่วน 2
คนขึ้นไป
2.
มีหุ้นส่วน 2 ประเภทคือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
กับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด

ขั้นตอนการจัดทำ 
1.
จองชื่อ
2.
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
3.
ทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4.
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน
จำนวน
2 คน ขึ้นไป
สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน
กำหนดทุนจดทะเบียนของหุ้นส่วนแต่ละคน กำหนดหุ้นส่วนผู้จัดการ

กำหนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดเตรียมสำเนาเอกสารและต้นฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาเอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ
เช่นสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานประกอบการ
รูปถ่ายของห้างฯ ให้เห็นชื่อห้างฯ และเลขที่ตั้ง

แผนที่ตั้งของห้างหุ้นส่วน

เอกสารที่จะได้รับภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เอกสารที่ต้องขอคัดสำเนาภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

หนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วน
สำเนาตรายางเอกสารที่จะได้รับเมื่อยื่นเรื่องขอทำบัตรและจดทะเบียนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่สรรพากรเขตที่ห้างหุ้นส่วน

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภพ. 01