การจดทะเบียนสมาคม

 สาระสำคัญของการจัดตั้งสมาคม

§  เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล 10
คนขึ้นไปสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน
ยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อการกระทำใดๆเป็นการต่อเนื่องร่วมกัน
(เน้นกลุ่มคนเป็นสำคัญไม่ต้องมีกองทุน)

§  การบริหารงานสมาคมจะดำเนินการ 2
ลักษณะคือ

1.     
การบริหารโดยคณะกรรมการ

2.     
การบริหารภายใต้การกำกับดูแลของที่ประชุมใหญ่

§  วัตถุประสงค์การบริหารงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

§  ราย ได้ของสามคมมาจากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงของสมาชิก
การจัดกิจกรรม หารายได้ของสมาคม ส่วนรายจ่ายสามารถใช้เงินได้ในทุกกรณี
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติที่ประชุม

§  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
แก้ไขโดยมติที่ประชุมใหญ่และต้องนำไปจดทะเบียนภายใน
14
วันนับตั้งแต่วันที่ได้ลงมติ

§  นายทะเบียน คือ กรุงเทพมหานคร-อธิบดีกรมการปกครอง ,จังหวัดอื่น-ผู้ว่าราชการจังหวัด

§  นายทะเบียนมีอำนาจตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและมีอำนาจในการสั่งถอนชื่อสมาคมได้

§  ข้อมูลปัจจุบันมี 12,621
สมาคม แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 4,785 สมาคม,ต่างจังหวัด 7,836 สมาคม

 

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ขั้นตอนการดำเนินการและการตรวจสอบเอกสารมีดังนี้

1.รับคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขต
หรือที่ว่าการอำเภอ

ขั้นตอนการดำเนินการ

§  รับคำขอตามแบบ ส.ค.1
ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

การตรวจสอบเอกสาร

§  ลงเลขที่รับคำขอ
และลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอที่มุมขวาบนของแบบ ส.ค.
1

2.ตรวจเอกสารประกอบคำขอ ส.ค.1

ขั้นตอนการดำเนินการ

§  ตรวจเอกสารประกอบคำขอ ส.ค.1

การตรวจสอบเอกสาร

มีเอกสารสำคัญที่ต้องตรวจสอบรวบรวมดังนี้

§  ข้อบังคับสมาคมมีสาระสำคัญ 8
รายการ ตาม (มาตรา 79) และต้องไม่มีข้อความที่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ถ้ามีต้อง
ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วย

§  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
10 คนและมีกรรมการของสมาคม (มาตรา 81)

§  รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม

§  แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม
ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

§  หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา

§  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่หน่วยราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิก

§  สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติในกรณีที่สมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

§  บันทึก
คำให้การตรวจสอบฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการของสมาคม
หรือหนังสือรับรองกรณีที่ไม่ต้องสอบปากคำพร้อมสำเนาบัตรฯ
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ

§  กรณี เป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องส่งข้อมูลบุคคลไปตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ ณ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
และสถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่

§  หนังสืออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬา

3.ความเห็นเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินการ

§  ความเห็นเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบเอกสาร

§  ควรเป็นผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน
เพื่อจะได้กลั่นกรองความถูกต้องก่อนเสมอ นายทะเบียนสมาคม พร้อมลงวันที่ เดือน ปี
ที่ลงนามด้วย

4.การส่งคำขอและเอกสารประกอบคำให้นายทะเบียนสมาคม กทม.
หรือนายทะเบียนสมาคมจังหวัด

ขั้นตอนการดำเนินการ

§  การส่งคำขอและเอกสารประกอบคำให้นายทะเบียนสมาคม กทม.
หรือนายทะเบียนสมาคมจังหวัด

การตรวจสอบเอกสาร

§  เมื่อสำนักงานเขต
หรืออำเภอได้พิจารณาเอกสารและคำขอแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง
ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณา
จดทะเบียน

5.นายทะเบียนสมาคมพิจารณาสมาคมตามกฎหมายอื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ

§  นายทะเบียนสมาคมพิจารณาสมาคมตามกฎหมายอื่นๆ

การตรวจสอบเอกสาร

§  ถ้ารับจดทะเบียนแล้ว
ให้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.
4)
และส่งประกาศรับจดทะเบียนสมาคมไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แล้วส่งเรื่องคืนสำนักงานเขต
หรืออำเภอเพื่อดำเนินการแจ้งผู้ขอจดทะเบียนทราบ
และมารับมอบใบสำคัญพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง

§  สมาคมการค้า
ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

§  สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องจดทะเบียนกับสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

§  สมาคมนายจ้าง
ต้องจดทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด