การจดทะเบียนพาณิชย์

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง
โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย
Registered)
จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ
Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web
Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่า
ได้จดทะเบียนสำนักงานเขตแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย
Registered
แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ click
ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์

        1.     สำเนาบัตรประชาชน

        2.     สำเนาทะเบียนบ้าน

        3.     สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
(ของสถานที่ประกอบกิจการ)

        4.     ขั้นตอนดำเนินการ
ลูกค้าเพียงเตรียมทางบริษัทจะดำเนินการการให้ทุกอย่าง

        5.     ระยะเวลาดำเนินการ 1
วัน (หลังจากได้รับเอกสาร)

        6.     ค่าบริการเพียง 2,500
บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)