ขออนุญาตผู้ส่งออก


หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13 /2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดังนี้

 • (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • (2) เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
 • (3) ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
 • (4) ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรงหรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
 • (5) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ *ต่อกรมศุลกากรพร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 • (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
 • (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • (3) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
 • (4) เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด
 • (5) สำเนาเอกสารตามข้อ 1(1) (2) และ (3) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

ติดต่อ-สอบถาม
บริการด้านขอใบอนุญาต


 • ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว, ทำงานต่างด้าว
 • กรมสรรพสามิต, ต่ออายุวีซ่า
 • ออนุญาตกิจการโรงงาน, ขออนุญาตผู้ส่งออก

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนด

โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 และจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ *พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2

ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

เอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

 • 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
 • 2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
 • 3. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
 • 4. เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของซึ่งมีคุณสมบัติ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
 • 6. สำเนาเอกสารตามข้อ 1 – 5 อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 • 7. กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 02-914-7962-4
Mobile : 094-491-4333

[email protected]

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จากปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี!!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม


พิเศษ!!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

ฟรี!! เว็บไซต์สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี!! ออกแบบโลโก้บริษัท

ฟรี!! รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ

จดทะเบียนกับเราเพื่อรับโปรโมชั่น


Tel : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]

ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภททั่วไทย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Line : @chonlatee Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]
Tel : 02-914-7962-4  Mobile : 094-491-4333