การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

รายละเอียดและเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอต่าง ๆ

Description: banner dl01

ธุรกิจนำเที่ยว – แก้ไขเพิ่มเติม:
สำหรับผู้ที่ยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งขอจดใหม่และต่ออายุ จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน

 

Description: banner dl01-1

§  เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

§  เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี นิติบุคคล

§  เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล เพิ่มเติม

§  เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

§  เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนเเปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หลักประกัน)

§  เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล

Description: banner dl01-2

§  เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา

§  เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี บุคคลธรรมดา

§  เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา เพิ่มเติม

§  เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนเเปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หลักประกัน)

§  เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

Description: banner dl01-3

§  รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการดำน้ำแบบสคูบ้า

§  แบบคำขอเปิดเว็บไซต์

§  รายงานการประชุมรวม