การยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ

1.      กรณีทั่วไป

1.      แบบคำร้อง (ตม. 7)

2.      หนังสือเดินทาง

3.      สำเนาหนังสือเดินทาง

§  หน้าที่มีชื่อ – ชื่อสกุล – รูปถ่าย

§  หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ

§  หน้าที่มีตรา VISA และตราประทับขาเข้า

§  บัตร ตม. 6

4.      รูปถ่าย 4 x 6 ซม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.      ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ 1,900.- บาท

2.      กรณีมีเหตุจำเป็นในขออยู่ต่อ

ต้องประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการ เจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผล ในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 14 วัน

1.      เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง เช่นเดียวกับกรณีทั่วไปในข้อ 1.1 – 1.5

2.      เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบผลความจำเป็นตามแต่กรณี

 3.      กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

1.      บุคคลต่างด้าว ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อชำระค่าเปรียบเทียบปรับ กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต ในอัตราวันละ 500.- บาท

นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ไปยื่นคำร้องที่ช่องรับคำร้อง หมายเลข 5 ( บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน

การยื่นคำร้องขออยู่เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป

1.      แบบคำขอ ตม. 7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3.      หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม. 1)

4.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5.      สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

6.      สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

7.      สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

8.      สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร เท่านั้น)

9.      แบบนำส่งงบการเงินฯ (สบช.3) ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น)

10. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง)

11. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

12. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส. 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

13. สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

14. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่า ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น

15. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

16. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด

17. รูปถ่านสถานประกอบการ
ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

18. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย

19. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยาไทย หรือสามีเป็นคนไทย

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7
รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป
ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      หลักฐานประกอบการขออยู่ต่อ

§  กรณีอุปการะภรรยาไทย

1.      ทะเบียนสมรส

2.      สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน (ของภรรยา)

4.      บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของภรรยา)

5.      หลักฐานแสดงรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรวมกัน ไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท

§  กรณีทำงาน

1.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

2.      หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000.- บาท
( ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งและเงินเดือน)
สามีหรือภรรยาทำงานมีรายได้รวมกันขั้นต่ำ เดือนละ 40,000.- บาท

3.      บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

4.      แผนที่บ้าน รูปถ่ายบ้านพักและครอบครัว

5.      อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

§  กรณีรับอุปการะจากสามีคนไทย

1.      ทะเบียนสมรส

2.      สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน (ของสามี)

4.      บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของสามี)

5.      บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา

6.      แผนที่บ้าน

หลักเกณฑ์ การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) ประเภทบริษัททั่วไป (แบบย่อ รายละเอียดแบบเต็มดูด้านล่าง)


บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง และบุตร

7.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.      หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

7.      บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง และบุตร

8.      หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.      บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ

3.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

4.      สัญญาว่าจ้าง

5.      หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

ในสถานศึกษาของเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      ในส่วนกลาง หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน หรือ 
ในส่วนภูมิภาค 
หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา ที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ

3.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

4.      คุณวุฒิการศึกษา

5.      ใบอนุญาตให้เป็นครู ( สช . 11)

6.      ใบอนุญาตให้บรรจุครู ( สช . 18 หรือ 19)

7.      สัญญาว่าจ้าง

8.      ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)

9.      ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)

3.      สัญญาว่าจ้าง

4.      หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด . 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

2.      หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

3.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( ตท . 2)

4.      สัญญาว่าจ้าง

5.      คุณวุฒิการศึกษา

6.      ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี

7.      หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด . 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงาน

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

สถานอุดมศึกษาของรัฐบาล 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )

สถานอุดมศึกษาของเอกชน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )

2.      หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ( One Stop)

3.      สำเนาใบลงทะเบียนเรียน และสำเนาใบเสร็จรับเงิน

4.      ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) ในกรณีปีที่ 2 ขึ้นไป

5.      ใบอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี

6.      ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

กรณีดูงาน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

กรณีฝึกงาน 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุล

2.      หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

สถานศึกษาของรัฐบาล 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน
และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.      หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ

สถานศึกษาของเอกชน

1.      ในส่วนกลาง ( กทม .) 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.      ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

4.      ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)

2.      ในส่วนภูมิภาค 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย

2.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

3.      ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)

4.      ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากโรงเรียนนานาชาติ

1.      ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วย หรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา

2.      ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)

3.      ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่ออยู่ติดตาม หรือเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษา 
หลักฐานเอกสารประกอบ
กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมานานแล้วด้วยเหตุผลดูแลบุตรมาตลอด ( ก่อน 17 ม.ค. 2543)
อนุญาตเฉพาะมารดา 
ต้องมี

§  หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง

§  สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

กรณีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบุตร ( หลัง 17 ม.ค. 2543) 
อนุญาตเฉพาะ บิดา หรือมารดา ต้องมี

§  หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง

§  สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

§  หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ

4. หลักฐานการเป็นครอบครัว 
( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือโดยกระทรวงการต่างประเทศ )

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

4.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

กรณีมีการว่าจ้าง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      สัญญาว่าจ้าง

2.      กรณีมีรายได้ ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

ปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องระบุว่า

§  คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการใด

§  เป็นระยะเวลาเท่าใด และ

§  บริษัทเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับเหมาตามสัญญาใด

2.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2 )

3.      หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งคนต่างด้าวปฏิบัติงาน

4.      สัญญาจ้างระหว่างส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา

5.      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

6.      กรณีมีรายได้ ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

กรณีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องมี

1.      ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/ หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี

2.      ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิ และองค์การกุศลสาธารณะ

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่

องค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

2.      หนังสือรับรองจากองค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ

3.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)

4.      ใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ( ซึ่งยื่นต่อหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า)

5.      หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การ
เอกชนต่างประเทศตามรูปแบบที่ สตม . กำหนด

6.      บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7.      กรณีมีรายได้ ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

สมาคมหรือมูลนิธิ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า (กรณี ONE STOP )

2.      หนังสือรับรองจากสมาคม หรือมูลนิธิ

3.      สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ

4.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)

5.      หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะตามรูปแบบที่ สตม . กำหนด

6.      บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน

7.      กรณีมีรายได้ ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

เข้ามาเผยแพร่ศาสนา 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากรมการศาสนา หรือกระทรวงวัฒนธรรม

2.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)

3.      หนังสือรับรองจากคณะ หรือสำนักที่คนต่างด้าวเข้ามาประจำ

4.      บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาประจำคณะ หรือสำนัก แยกประเภทคนมีถิ่นที่อยู่และคนอยู่ชั่วคราว

5.      กรณีมีรายได้ ต้องแสดง

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง. ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

เพื่อศึกษาพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ 
หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

2.      หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสที่คนต่างด้าวเข้ามาศึกษา

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอน ในสถาบันค้นคว้าหรือสถานบันการศึกษาในราชอาณาจักร

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

ค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.      หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า ( กรณีทำการวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐ ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต สถานกงสุล ( กรณีระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน)

2.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน

3.      กรณีมีรายได้ ต้องแสดง

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

4.      หนังสือรับรองจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า

5.      บัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว

6.      หนังสือรับรองการมีรายได้ หรือสัญญาว่าจ้าง

7.      กรณีมีรายได้ ต้องมี

§  รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ

§  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และ สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      หนังสือรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4.      สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน

5.      แบบหนังสือรับรองการจ้างงาน

6.      หนังสือชี้แจงขออนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรพร้อมรับรองเงินเดือน

7.      หลักฐานการชำระภาษีของคนต่างด้าวและพนักงานคนไทยเดือนล่าสุด (ภ.ง.ด. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

8.      รายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร

9.      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้รับการรับรองจาก NOTARY PUBLIC

10. ใบจดทะเบียนพาณิชย์

11. ใบรับรองอนุญาตจัดตั้งสาขาธนาคารต่างประเทศ/ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ/ สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

12. ใบอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์

13. ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20)

14. แบบแสดงรายงานเสียภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด)

15. งบและบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด

16. แผนภูมิ

17. แผนที่ตั้งธนาคาร

18. กรณีขออยู่ต่อปีต่อไป

§  ต้องแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

19. กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี

§  ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ


เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า

6.      หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ การผ่านงาน

7.      ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

8.      หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 1) การยื่นคำร้องในปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ในรอบปีผ่านมาแสดง

9.      กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว

10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น


เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนเอกชน

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หนังสือชี้แจงรายละเอียดจากบริษัท ห้าง ร้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

6.      ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7.      หลักฐานการนำเข้าเครื่องจักร

8.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานนิติบุคคลต่างประเทศ(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ)

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆที่ปฏิบัติงานว่า มีหน้าที่อะไรบ้าง มีเหตุผลใดต้องใช้คนต่างด้าวทำหน้าที่ นั้นๆ

6.      ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

7.      หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์

8.      ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

9.      หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่

10. หลักฐานการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไข (ธ.ต. 03 หรือ ธ.ต. 04)

11. เอกสารสัญญาประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

12. หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว(ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด กรณียื่นคำร้องขอยู่ต่อปีต่อไป ให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวใน รอบปีที่ผ่านมา

13. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว

14. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

* ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) หมายถึง ธุรกิจที่บริการ
เกี่ยวกับการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนหรือผู้ใช้สินค้า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ

** สำนักงานภูมิภาค หมายถึง สำนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศอื่น นอกจากประทศที่จดทะเบียนเป็นสำนักงานใหญ่ โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปจัดตั้งเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงานและการกำกับการดำเนินงานของสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนสำนักงานใหญ่ การให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายได้จากการบริการนั้นและไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อหรือเสนอขายหรือเจรจาทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศ
ที่เข้าไปตั้ง ทั้งนี้ โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น

*** บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ รวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนั้น ว่ามีหน้าที่อะไรและมีเหตุผลใดที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำหน้าที่นั้นๆ

5.      ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน

6.      หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จำกัด , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 20) บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

7.      หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขออยู่ต่อปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

8.      กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว

9.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

** หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชน และมีการลงทุนสูง **

การยื่นคำร้องขออยู่กรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

1.      หลักฐานรับรองการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้สั่งโอนเงินจากต้นทางในต่างประเทศหรือเป็นผู้รับเงินปลายทางในประเทศ

2.      หลักฐานการนำเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทไปลงทุน หลังจากวันที่โอนเงินเข้ามาแล้ว
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือในหลายกรณีรวมกันดังต่อไปนี้

§  ฝากเงินประเภทฝากประจำกับธนาคารของรัฐ( ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ )

§  ซื้อพันธบัตร ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ต้องซื้อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือซื้อจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจนั้น

§  ซื้อห้องชุดในอาคารชุด จากเจ้าของโครงการตามราคาที่ได้จดทะเบียนกับส่วนราชการกรมที่ดิน

§  การลงทุนซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

เงื่อนไขการอนุญาต

คนต่างด้าวต้องถือครองการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการลงทุนต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงเปลี่ยนช่องทางการลงทุนได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนช่องทางการลงทุนตามที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

1.      แบบฟอร์ม ตม. 7
รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.      หลักเกณฑ์การประกอบการขออยู่ต่อ กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
เป็นคนต่างด้าวสูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ
มีหลักฐานการเงินแสดงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

§  กรณีมีเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
หลักฐานบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ( แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน )

§  กรณีมีรายได้จากเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

§  กรณีมีเงินฝาก และเงินรายได้จากบำนาญต่อเดือนคูณ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
สำเนาบัญชีธนาคาร และหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญ

 

การยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯเพื่อรับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ (ภรรยาคนต่างด้าว)


สามีคนสัญชาติไทย

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      ใบสำคัญการสมรส

6.      สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนสามี

7.      สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

สามีเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      ใบสำคัญการสมรส

6.      สำเนาหนังสือเดินทางสามี , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของสามี , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของสามี

7.      สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

8.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี

9.      หลักฐานการมีเงินได้ของสามีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมุดบัญชีเงินฝาก
หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
หลักฐานการทำงาน , รายได้ ฯลฯ

10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

11. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อให้อุปการะแก่บุตรคนสัญชาติไทย (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร สูติบัตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองดูแลบุตร

6.      หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้
บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย , หนังสือรับรองจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี รับรองการโอนเงินมาจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทหรือ
หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานและหลักฐานการรชำระภาษีเงินได้(ภ.ง.ด. 1 เดือนล่าสุด และ ภ.ง.ด. 91 ในรอบปีที่ผ่านมา)ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทหรือหากมีรายได้อื่นๆ เช่นเงินบำนาญ หรือเงินประกันสังคม ให้นำหนังสือรับรองการมีบำนาญจากสถานฑูต และหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาผ่านธนาคารโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากในประมาณอันสมควรและสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท

7.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง

8.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บิดามารดาคนต่างด้าวให้ความอุปการะบุตรบุญธรรมคนสัญชาติไทย ให้พิจารณาไม่อนุญาต

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อรับอุปการะจากบุตร (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

บุตรเป็นคนสัญชาติไทย

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร

7.      หลักฐานฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได้ของบุตร หรือ ของผู้รับอุปการะ

8.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อขอรับการอุปการะจากบิดา มารดา (บุตรคนต่างด้าว)


บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.      บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง และบุตร

7.      เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

5.      หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา

6.      หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

7.      บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง และบุตร

8.      หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.      บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

การยื่นคำร้องขออยู่ประเภทนักท่องเที่ยว

1.      เอกสารทั่วไป… ตม. 7( คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)

§  สำเนาหนังสือเดินทาง

§  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

§  ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท

2.      เอกสารเฉพาะกรณี
กรณีเจ็บป่วย

§  หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้

§  เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร

§  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร

§  ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด เป็นต้นไป

3.      การประทับตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

§  กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ต่อ 30 วัน นับแต่วันที่การได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง ยกเว้นบุคคลสัญชาติ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน บังคัลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย โตโก และอูกานดา เมื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกให้ประทับตราแจ้งให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายใน 7 วัน และพิจารณาเสนอในทางไม่อนุญาต

§  กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อไปอีกในครั้งที่สอง เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมาครบ 90 วันแล้ว

§  กรณีมีเหตุจำเป็นและหลักฐานแสดง พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดให้คนต่างด้าว มารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 – 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาต) ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

§  กรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ประทับตรานัดคนต่างด้าว มารายงานตัว เพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเนื่องจากเหตุจำเป็นอื่นๆ (ไม่จำกัดประเภทตรวจลงตรา)


กรณีทั่วไป

1.      ตม. 7

2.      สำเนาหนังสือเดินทาง

3.      รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม

4.      ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
กรณีเจ็บป่วย

§  หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้ *

§  เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร

§  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร

§  ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด เป็นต้นไป

กรณีหนังสือเดินทาง หรือทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางสูญหาย

§  สำเนาประจำวันรับแจ้งเหตุ

§  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองจากสถานทูตที่มีสำเนาหลักฐานการเดินทางเข้ามาและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(กรณี หนังสือเดินทางสูญหาย)

กรณีเป็นผู้กล่าวหา หรือผู้เสียหาย ผุ้ต้องหา จำเลย หรือพยาน

§  หนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือ หัวหน้าส่วนราชการตำรวจที่มีอำนาจในการสอบสวน

กรณีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคนสัญชาติไทย

§  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรคนสัญชาติไทย หรือความเคยเป็นคนสัญชาติไทย

§  เป็นการยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯ เพื่อ

§  อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา หรือญาติคนสัญชาติไทย

§  เยื่ยมญาติ

§  กลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

ตารางเงินได้ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 606/2549
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 7.1 (2)

สัญชาติ

รายได้ขั้นต่ำ

1. ประเทศในทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น, และประเทศสหรัฐอเมริกา

50,000 บาท/เดือน

2. ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ใต้หวัน, และฮ่องกง

45,000 บาท/เดือน

3. ประเทศในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก, ประเทศตุรกี, ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต้

35,000 บาท/เดือน

4. ประเทศในทวีปแอฟริกา, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม

25,000 บาท/เดือน

Download เอกสารที่จำเป็น : คำขออยู่ต่อ (ตม.7) | คำขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ตม.8 (Re-Entry) |แจ้งอยู่เกิน 90 วัน | หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน | รับทราบเงื่อนไข | ชี้แจงความจำเป็น | บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว | ตาราง 90 วัน |